Rakon Heli CNC AL Motor Mount Plate for Traxxas ATON


- Spare parts for RKH CNC Advanced Upgrade Kit (SKU: Aton980) - Traxxas Aton.